IT Princess Physics Cyberlab Header
 
 
  Detail Header

ผลการแข่งขันฟิสิก์โอลิมปิกส์ระดับนานาชาติ (International Physics Olympiad) ของนักเรียนไทยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นความสามารถของนักเรียนไทยในวิชาฟิสิกส์ค่อนข้างอ่อน เมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ โดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการ สาเหตุของปัญหานี้เนื่องมาจาก นักเรียนได้รับประสบการณ์การทำปฏิบัติการฟิสิกส์จากโรงเรียนน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ มีเวลาเรียนไม่พอที่จะจัดให้มีภาคปฏิบัติได้ โรงเรียนอาจมีเครื่องมือไม่พอ เพราะเครื่องมือราคาแพง หรือมีแต่เครื่องมือไม่ทำงาน นอกจากนั้น โดยทั่วไปจำนวนอาจารย์มีจำนวนไม่พอที่จะดูแลนักเรียนให้ทั่วถึงในห้องปฏิบัติการ จึงทำให้นักเรียนขาดทักษะ ความคุ้นเคยกับเครื่องมือ ขาดความสามารถในการออกแบบ วิเคราะห์และแก้ปัญหา ซึ่งต่างก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ฟิสิกส์

Logo Thai

การที่จะพัฒนานักเรียนให้มีประสบการณ์ และความสามารถทางฟิสิกส์ เชิงปฏิบัติการได้ดีขึ้น อาจต้องปรับปรุง แก้ไขปัญหาข้างต้นในโรงเรียนให้หมดไป ซึ่งต้องใช้การลงทุนสูง และใช้เวลานาน โครงการพัฒนา Physics Cyberlab พยายามแก้ใขปัญหานี้ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยการสร้าง ห้องปฏิบัตการฟิสิกส์เสมือน ในคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนที่ไม่มีโอกาสได้ทำปฏิบัติการทดลองจริงที่โรงเรียน ก็สามารถใช้ Cyberlab ซึ่งจะเป็นสื่อการสอนที่จะให้นักเรียนได้ทดลองทำปฏิบัติการจากแบบจำลอง ทำให้มองเห็นภาพว่าปฏิบัติการฟิสิกส์เป็นอย่างไร นักเรียนควรได้ฝึกทำอะไร และเห็นอะไรบ้างนอกเหนือจากสูตร ตัวเลข หรือสมการ ทีมีในทฤษฎีแบบจำลองฟิสิกส์เชิงปฏิบัติการที่สร้างขึ้นมาเรียกว่า Virtual Lab ซึ่งจะเลียนแบบปฏิบัติการจริงในทุกขั้นตอน คือมีการให้นักเรียนลงมือด้วยตนเอง ทั้งการออกแบบ สังเกต อ่านค่า เขียนตาราง เขียนกราฟ ทำการคำนวณ วิเคราะห์และรายงายผล เหมือนที่ต้องกระทำจริงในห้องปฏิบัติการ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยฝึกให้นักเรียนมีทักษะ ความชำนาญในหลายๆ ด้าน นอกจากนักเรียนนักศึกษาแล้ว ครูอาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจก็้สามารถใช้ Virtual Lab นี้ได้ เพราะจะจัดให้มีการเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

Click to TOP

 

The Project How to Use Project Team KruMontree.com Home Lab Link Cartoon Flash