foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ผ่าน "วันเด็ก วันครู" ไปแล้ว ข้างหน้าใกล้ๆ นี่ก็มหกรรมอันยิ่งใหญ่จัดพร้อมเพรียงคือ ติวทั่วประเทศ กับ O-NET เพื่ออะไรก็คงทราบกันดีอยู่ ผลต่อการพัฒนาการศึกษานั้นคงเป็นศูนย์ (จะได้อะไรกับการให้ท่อง จดจำ) แต่ผลต่อความก้าวหน้าในตำแหน่ง เงินเดือนครู ผู้บริหารนั้นมีแน่ เพราะเราบริหารการศึกษาด้วยค่าตัวเลขเชิงประจักษ์ แต่ไม่มี KPI ของความเจริญงอกงามในเยาวชนของชาติแม้แต่น้อยเลย คิดแล้วเศร้าใจมากครับ คงจะปฏิลูบคลำแบบนี้ไปอีกนานล่ะ! พี่น้อง...

KruMontree.com

เว็บไซต์เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม

Ads by KruMontree

adv 300x250

aseanช่วงนี้ ในแวดวงการศึกษาของเรา ดูจะตื่นตัวกับการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตั้งแต่การเสริมเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านในหลักสูตร แต่ที่จะดูได้เป็นรูปธรรมหน่อย ก็คงจะเป็นการปักธงชาติหน้าอาคารเรียน หน้าโรงเรียน กันทั่วประเทศ บางโรงเรียนก็ถึงขั้นให้ครู หรือนักเรียน แต่งตัวเป็นประชาชนในชาติกลุ่มประชาคมอาเซียน ในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ แต่สิ่งเหล่านี้มันแค่การกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วงหนึ่งเท่านั้น พอชินชาไปสักหน่อยก็จะจางหายไปไม่รู้เขาทำอะไรกัน

aec ready

การที่เราจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน นั้น นอกจากการให้ผู้คนในประเทศของเราได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านทั้งในแง่การดำรง ชีวิต ความเป็นอยู่ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา แล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องแก้ไขทั้งในแง่ความคิด ทัศนคติ ประวัติศาสตร์ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันในประชาคมมีความสุข เป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้น

ก่อนอื่นเรามารู้จักกันสักหน่อยว่า อาเซียน คืออะไร? 

 

ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504 เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง

asean-dec04

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 หลังจากการลงนามในปฎิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Declaration of ASEAN Concord) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศที่ร่วมลงนามในปฏิญญากรุงเทพ ประกอบด้วย

 1. นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย
 2. ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย
 3. นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์
 4. นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์
 5. พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศไทย

asean1

หลังจากจัดตั้ง ประชาคมอาเซียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2510 แล้ว อาเซียนได้เปิดรับสมาชิกใหม่จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่ม เติมเป็นระยะ ตามลำดับได้แก่

 • บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม 2527
 • สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฏาคม 2538
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม 2540
 • สหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฏาคม 2540
 • ราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2542

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ อันนำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทำให้อาเซียนได้หันมามุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า ระหว่างกันมากขึ้น วัตถุประสงค์หลักที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration) มี 7 ประการ ดังนี้

 1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม
 2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
 3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้านการบริหาร
 4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย
 5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร และปรับปรุงมาตรฐานการดำรงชีวิต
 6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

aecแต่หากท่านหมายถึง “AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน

จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ตุลาคม  2546  ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ

 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC)
 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)
 3. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar)

คำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม

เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสำคัญต่อมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับ การดำเนินการเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558

asian map

ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่  ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน

สำหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC ) ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่างๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการต่างๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า

ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป

การปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมในครั้งนี้ผมมีคลิปวีดีโอของคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ในชุด "มองโลกแบบวิกรม สู่ประชาคมอาเซียน" จำนวน 2 ตอนน่าสนใจมากครับ

มองโลกแบบวิกรม สู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 1

มองโลกแบบวิกรม สู่ประชาคมอาเซียน ตอนที่ 2

ถ้าเราจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ให้รู้ลึกรู้ จริง ก็ขอแนะนำให้อ่านบทความจากผู้รู้เรื่องนี้ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนไว้ดีกว่า อยู่ในรวมบทความ คลิกตรงนี้เลย

2020 Copyright @KruMontree.com : เพื่อนครูไทยหัวใจดอทคอม Rights Reserved.
Owner : Montree Kotkanta, e-M@il : webmaster at krumontree.com, Mobile phone : 08-1878-3521, 08-3462-4996