Image_02
Krumontree.com Krumontree.com Krumontree.com
Home
Internet and Browser
Create and Design
Basic HTML
Beautiful Images
Control with Table
Links to the others
More tips and Tricks
FTP to Web Hosting
left_bottom
 
HTML header

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานด้านการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML เนื้อหาบางส่วนเรียบเรียงมาจากเอกสารชื่อ Web page design in 7 days! เขียนโดย Siamak Sarmady และเพิ่มเติมบางส่วนจากประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน องค์กรเอกชนหลายแห่ง และเว็บไซต์ส่วนตัวของผู้เขียนเอง
 

Introduction to HTML Basic
intro header 01
  • นักเรียนในระบบโรงเรียนที่กำลังศึกษาในรายวิชาเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนเว็บไซต์
  • ผู้ที่สนใจอยากมีและสร้างเว็บไซต์ของตนเอง แล้วไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดี
  • ผู้ที่มีและเคยทำเว็บไซต์มาแล้วด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป อยากทบทวนเรียนรู้พื้นฐานภาษา HTML เพื่อนำไปต่อยอดองค์ความรู้
  • ผู้ที่หลงเข้ามาชมแล้วอ่านต่อไป... คุณอาจจะเป็นเว็บมาสเตอร์มือหนึ่งก็ได้ใครจะรู้...
เอกสารประกอบการเรียน (PDF) ดาวน์โหลดได้ฟรี!
 
Click to TOP
Your visitor no.
 
Create & Design Web Page with Basic HTML & Tools
Author : KruMontree Kotkanta     e-M@il : webmaster at krumontree.com