Image_01 Image_02 Image_03
Krumontree.com Krumontree.com Krumontree.com
Home
Internet and Browser
Create and Design
Basic HTML
Beautiful Images
Control with Table
Links to the others
More tips and Tricks
FTP to Web Hosting
left_bottom
Web Site Header
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต : สังคมออนไลน์ยุคใหม่

อินเทอร์เน็ต (Internet) นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน เพราะเป็นเครือข่ายของโลก ที่เชื่อมเอาเครื่องคอมพิวเตอร์จากต่างถิ่น ต่างเมือง ต่างประเทศ เข้าเป็นโครงสร้างคล้ายดั่งใยแมงมุม ประมาณกันว่า ผู้คนกว่า 200 ล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านเครือข่ายนี้ เช่น การใช้อีเมล์ (E-mail) ในการติดต่อสื่อสารกัน การถ่ายโอนข้อมูล (FTP) ไปมาระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกัน การสืบค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายเวิลด์ ไวด์เว็บ (WWW)

นปัจจุบันนี้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต นับว่ามีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ และการรวบรวมฐานข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก จุดเด่นที่สำคัญของเครือข่ายคือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้รวดเร็ว แม้จะอยู่กันคนละซีกโลกก็ตาม อินเทอร์เน็ตจึงเหมือนเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตขนาดใหญ่ เป็นสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

  • ผลกระทบในด้านบวก มีมากมายทั้งทางด้านการทหาร การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจการค้า การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือองค์กร การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
  • ผลกระทบในด้านลบ เกิดจากการนำเทคโนโลยีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น การลักลอบขโมยความลับข้อมูลต่างๆ การโกหกหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งชีวิต การใช้เวลาว่างไปอย่างไร้ค่าจากการสนทนาออนไลน์และเล่นเกม

เว็บไซต์ : แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ

สำนักทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ย่างไรก็ตาม ประโยชน์นั้นมีมหาศาลมากกว่าโทษ จึงเป็นที่นิยมใช้งานกันมากมายในปัจจุบัน ในประเทศไทยของเรา อินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น หน่วยงานราชการ สถาบัน องค์กรของรัฐ และบริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน ต่างก็เริ่มมองเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ และกำลังพัฒนาไปสู่การทำธุรกรรมการค้าบนอินเทอร์เน็ต (E-commerce) เพื่อการซื้อขายตรงสู่ผู้บริโภค การนำระบบฐานข้อมูลออนไลน์มาใช้งาน เช่น การชำระภาษีอากร การจัดทำทะเบียนราษฎร์ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่ใช้ระบบ e-Government, e-Citizen, e-Learning ในเร็วๆ นี้

ด้วยเหตุนี้เอง ในหลายๆ หน่วยงานจึงมีการตื่นตัว ที่จะทำการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ออกสู่สาธารณชน โดยการจัดสร้างเว็บไซต์ของหน่วยงานขึ้น และนำเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เข้าชมแล้ว นับว่ามีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการทำแผ่นพับ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นๆ อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังผู้รับ แม้ว่าทั้งผู้รับและผู้ส่งจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลก สามารถนำเสนอได้ทั้งภาพ ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว และระบบมัลติมีเดียต่างๆ

นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่ม ห้องเรียน สถาบัน หรือแม้แต่เป็นที่พบปะ พูดคุย ส่งข่าวสารถึงกัน แม้จะแยกย้ายกันไปหลังจบการศึกษาแล้วก็ตาม เห็นได้จากการสร้างเว็บรุ่น เพื่อเป็นอนุสรณ์ก็มีกันอยู่มากมายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การสร้างเว็บเพจไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว ในปัจจุบันนี้ มีทั้งเครื่องมือที่เป็นพื้นฐาน และโปรแกรมช่วยเหลือในการสร้างเว็บไซต์อยู่มากมาย รวมทั้งระบบจัดการเนื้อหา (CMS = Content Management System) ที่ทำให้การจัดการเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าจะทำเว็บไซต์อย่างรู้ลึก รู้จริง จะต้องมีความรู้พื้นฐานของการเขียนคำสั่งภาษา HTML ในการแก้ไข ปรับแต่ง ให้การแสดงผลตรงกับความต้องการของเรา เพราะโปรแกรมสร้างเว็บเพจทุกโปรแกรม เมื่อทำการบันทึกไฟล์ผลที่ได้คือ ไฟล์ภาษา HTML นั่นเอง

กรมสรรพากร ชำระภาษีออนไลน์
Webroon.com

Next Next

 

Your visitor no.
Create & Design Web Page with Basic HTML & Tools
Author : KruMontree Kotkanta     e-M@il : webmaster at krumontree.com

internet browser