Cargo

COVID-19 Disruption All World.

COVID-19 Disruption All World. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางการเงินในภาวะฉุกเฉินของธุรกิจสายการบินต่างๆ ทั่วโลกว่า ในสถานการณ์การระบาดไปทั่วโลกของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)”…

 498 total views,  1 views today

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)