Sydney

Super Jumbo A380

Super Jumbo A380 เหิรฟ้าอีกครั้ง จากสถานการณ์การระบาดของโควิดทั่วโลก จำนวนผู้โดยสารสำหรับการบินไปยังส่วนต่างๆ ทั่วโลกลดลง จนทำให้การใช้เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ลำตัว 2 ชั้นที่บรรทุกผู้โดยสารได้มากถึง 450-500 ที่นั่ง ไม่มีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย หลายสายการบินจำต้องหยุดให้บริการกับเจ้ายักษ์ใหญ่นี้ เช่น สายการบิน Emirates ที่มีเครื่องบินรุ่นนี้ในฝูงบินมากที่สุดในโลกกว่า 120 ลำ...

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)