foto1
ความงดงามการศึกษาไทย
foto1
เพื่อ?
foto1
ไม่เข้าใจ?
foto1
วิทยากรอบรมเว็บไซต์@ศธ. สปป.ลาว
foto1
ชิมชาชมซากุระบาน@โตเกียว


Ads by KruMontree

adv 300x250

{idkey=1128b0[url=http%3A%2F%2Fwww.krumontree.com%2Fwww%2Fdocuments%2F172-children-full-of-life.html][title=Children+Full+of+Life.][desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99+%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86+%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5]}{cmp_start idkey=361[url=http%3A%2F%2Fwww.krumontree.com%2Fwww%2Fdocuments%2F172-children-full-of-life.html][title=Children+Full+of+Life.][desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99+%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86+%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5]}

children full of life

children smile 2วันนี้ ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ที่เกิดอาการงอแงมาหลายวัน โดยไม่ทราบสาเหตุ เปิดไม่ขึ้น เพี้ยน นั่งแคะ แกะเกา เอาคืนมาได้บ้างบางส่วนแล้ว และกำลังจะหาทางป้องกันต่อไปไม่ให้ซ้ำรอยอีก (มืดแปดด้านทั้งคนทำเว็บ และแอดมินที่ดูแลโฮสท์) ใจเย็นๆ ค่อยๆ ทำ ตอนนี้เลยขอปิดส่วนเว็บบอร์ดไป รวมทั้งส่วนสมาชิกด้วย เพราะเดาเอาว่า น่าจะเป็นช่องทางเข้ามาของผู้ไม่หวังดี สมาชิกแฟนคลับก็ไปตามกันทางหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊คแล้วกันนะครับ

ระหว่างที่ทำไปก็แอบเปิดดูนั่น ดูนี่ ไปด้วยคลายเครียด เจอสิ่งดีๆ ที่อยากให้เพื่อนครูได้ดูเป็นแบบอย่าง รวมทั้งบรรดาท่านผู้อาศัยบนหอคอยงาช้างได้ตระหนักและสำนึกว่า การปรับโครงสร้าง เล่นเก้าอี้ดนตรีกันบนตึกในรั้วเสมานั้น ไม่ได้ทำให้การศึกษาไทยหลุดพ้นจากลำดับท้ายๆ ไปได้หรอก นอกจากการจัดสรรงบประมาณให้กับ โรงเรียนและครู ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ครูมีเวลาอยู่ที่โรงเรียนได้สอนนักเรียนอย่างจริงจังเสียที ไม่ใช่ไปอยู่ตามโรงแรมหรู รีสอร์ตบรรยากาศดีๆ อาหารอร่อยๆ ฟังใครก็ไม่รู้มาพล่ามทฤษฎีซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่น

มาดูสารคดีชนะเลิศรางวัล เล่าถึงเรื่องราวการเรียนรู้อันน่าประทับใจของครู Toshiro Kanamori ครูประจำชั้น ป.๔ และนักเรียนของเขา เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทศบา­ลใน Kanazawa ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นกันดีกว่า

ถ้าไฟล์วีดิโอเล่นไม่ได้ให้คลิกที่ตัวอักษร Youtube เลยครับ

คงจะล้มเหลว อีก 20 ปี

(รอเด็กรุ่นใหม่มาปฏิรูปการศึกษาของประเทศเถอะ เพราะสนใจแต่ปรับโครงสร้าง ยังไงก็คงอยู่อันดับ 8 เหมือนเดิม. .อยู่เฉย ๆ น่าจะดีกว่า ไม่เหนื่อย)

การศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จ เขาลุยกันที่สถานศึกษา คือ

  • ผู้สอนพร้อม+ปัจจัยสนุบสนุนพร้อม
  • กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือ ยอดเยี่ยม นำไปสู่
  • ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม/คุณภาพผลผลิต/คุณภาพผู้เรียน ยอดเยี่ยม (งบประมาณของประเทศ ร้อยละ 80 ต้องอยู่ที่สถานศึกษา)
 

ไม่มีประเทศใด (ที่คุณภาพการศึกษาดี) หันไปมุ่งมั่นลุยโครงสร้างให้ใหญ่ขึ้นๆ เอาเงินมากองที่กระทรวง ทบวง กรม จำนวนมาก มีตำแหน่งใหญ่โตจำนวนมาก อย่างที่ประเทศไทยกำลังทำ (เอาเงินจำนวนมากมากองอยู่ที่ราชดำเนิน)

ดูงานกันจนเปลืองงบประมาณ เปลืองข้าวสุกของประเทศ ไม่เคยคิดกระจายอำนาจ แบบประเทศที่กำลังพัฒนา... น่าเศร้ามาก (นี่ถ้ามีกองกำลังอยู่ในมือ ผมจะเข้าไปยึดกระทรวงศึกษา)

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ บอกข่าวมาตามข้างบน อ่านข่าวเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก คลิกไปอ่านกันโลด

{cmp_end}{cmp_comments idkey='361c'[url=http%3A%2F%2Fwww.krumontree.com%2Fwww%2Fdocuments%2F172-children-full-of-life.html]}{idkey=1128b1[url=http%3A%2F%2Fwww.krumontree.com%2Fwww%2Fdocuments%2F172-children-full-of-life.html][title=Children+Full+of+Life.][desc=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99+%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86+%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A+%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2+%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5]}{idkey='1128c'[url=http%3A%2F%2Fwww.krumontree.com%2Fwww%2Fdocuments%2F172-children-full-of-life.html]}
นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา ที่นี่ใช้คุกกี้ (Cookies) เก็บข้อมูล เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)